Facebook tilbud betingelser

§ 1 Parterne

Abonnementsaftalen om ladebokse indgås mellem en privat abonnent (kunden), der ønsker at oplade en indregistreret elbil/hybridbil og TakeCHARGE ApS CVR 42032271, Kirsebærlunden 4, 3460 Birkerød (virksomheden)

Man skal have en dansk adresse for at indgå en aftale.

§ 2  Anvendelsesområde

Ved indgåelse af abonnementsaftale påtager virksomheden sig den fulde risiko for driften af kundens ladeboks.

Kunden kan enten købe installation fra TakeCHARGE eller selv påtage sig ansvaret for installationen for egen regning. Der må kun benyttes autoriserede el-installatør til installation af ladeboksen. Der skal i forbindelse med installationen af ladeboksen installeres godkendt energimåler, som måler ladestrømmen til bilen. Hvis laderen har indbygget måler kan denne benyttes såfremt den overholder skats krav til målere.

§ 3  Indgåelse af aftale

Der skal ved oprettelse af aftalen, oplyses, navn, adresse, og email adresse samt kontonummer til refusion.

§ 4 Ejendomsret

Kunden har den fulde ejendomsret over laderen fra abonnementets indgåelse. Bi-måleren som TakeCHARGE har stillet til rådighed er virksomhedens ejendom og skal sendes retur til virksomheden ved abonnementets ophør eller frikøbes for 549kr. Virksomheden står for driften af boksen sålænge abonnementet er i kraft. Reklamationsret på laderen henledes til sælger/giver af ladeboksen så længe den er gældende. Boksen må ikke flyttes til ny adresse, eller sælges, udlejes m.v. uden forudgående aftale med virksomheden. Opsiges abonnementsaftalen for refusion af elafgift bortfalder virksomhedens risiko for driften af ladeboksen, og der vil ikke længere være mulighed for at få afgiftsrefusion. 

§ 5  Tilbagebetaling af elafgift

Ved indgåelse af en abonnementsaftale med TakeCHARGE er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af elafgift i henhold til LOV nr. 1353 af 21/12/2012, § 21.

Denne ordning er indtil videre gældende til udgangen af December 2021. Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget fremlagt lovforslag om forlængelse aftalen til udgangen 2030:

“Aftalepartierne er desuden enige om at forlænge særordningen med lav elafgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler til og med 2030.”

Den aftalte refusionssats vil blive udbetalt til kunden. Kunden er refusionsberettiget såfremt der på stedet for opladning ikke i forvejen modtages refusion for elsafgift på anden vis. Således kan der i forvejen være nedsat elafgift for elvarme, solceller, jordvarme, varmepumper mm og kunden er i disse tilfælde IKKE berettiget til refusion. Det er kundens ansvar at sikre, at der ikke lades steder hvor der allerede er nedsat elafgift.

Virksomheden søger om refusion på vegne af kunden og viderebetaler den aftalte sats til kunden, såfremt kundens forhold tillader dette. Viderebetaling af refusionen vil ske to gange om året. Senest den 30.07 og den 30.01. Aflæsningen skal være indsendt til virksomheden senest 30 dage forud for disse datoer hhv. 30.06 og 31.12. 

Ved senere indberetning af aflæsning, kan virksomheden ikke tilbagebetale afgiften for denne periode. 

Kunden er kun berettiget til at modtage refusion såfremt virksomheden får godkendt og udbetalt denne hos skat. Udbetalingens størrelse kan aldrig overstige den på tidspunktet  gældende refusionssats fra Skat. Udbetaling af refusion af elafgift sker under forudsætning af, at opladningen af elbiler hos kunden berettiger til godtgørelse af elafgifter, herunder at kunden ikke selv anmoder myndighederne om godtgørelse af elafgift og at afgifterne er betalt i første omgang.

Såfremt laderen ikke har mulighed for fjernaflæsning af energimåler, skal kunden aflæse denne og indsende aflæsningen samt billeddokumentation til virksomheden.

Virksomheden skal ved forudgående aftale, have mulighed for at komme og visuelt kontrollere korrekt installation og aflæsning af energimåler.

Der må ikke bruges el fra ladeudstyret til andet end opladning af indregistrerede el- og hybridkøretøjer. Der må ikke bruges el på anden vis, der påvirker kWh-måleren, der sidder i forbindelse med ladeudstyret. Laderen må ikke modificeres eller skilles ad.

§ 6 Installation og tilslutning

El installation på kundens adresse, er alene kundens ansvar. Omkostninger såsom opsætning, tilslutning og frakobling af ladeudstyr afholdes af kunden selv med mindre man har købt installation af virksomheden. 

§ 7 Fortrydelsesret

Aftalen kan fortrydes indtil 14 dage efter modtagelse af abonnementsaftalen. Har abonnenten modtaget udstyr, skal udstyret sendes retur til virksomheden for kundens regning.

§ 8 Udbedring og drift

Såfremt der opstår en fejl på laderen vil virksomheden forsøge at udbedre fejlen og om nødvendigt udskifte laderen med en tilsvarende ladeboks uden omkostninger for abonnenten. Såfremt fejlen er i installationen og ikke i laderen skal kunden dække udgifter forbundet med fejlsøgning. Det er en betingelse for serviceaftalen, at installationen er korrekt udført af autoriseret fagperson.

§ 9 Betaling og opsigelse

Ved oprettelse af abonnementsaftalen opkræves 6 måneders abonnement betalt forud. Herefter betales abonnement forud for 6 måneder af gangen, ved modregning i refusion til udbetaling.

§ 10 Rykker

Såfremt abonnementet ikke betales til forfaldsdatoen fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der fortsat ikke indbetales efter rykkerproceduren kan virksomheden opsige abonnementsaftalen uden yderligere varsel.

§ 11 Opsigelsesvarsler

I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan virksomheden opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Ladeudstyr som ikke ejes af kunden skal sendes retur til virksomheden eller frikøbes.  Al udgift forbundet med returforsendelsen afholdes af kunden. 

Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr email. Forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke.

Virksomheden kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, såfremt det besluttes at ophøre med at tilbyde abonnementsløsninger.

Måleren aflæses og sendes sammen med billeddokumentation til virksomheden. Der vil ikke bliver udbetalt refusion for forbrug efter denne aflæsning. Evt. resterende udbetaling af refusion sker i den normale betalingsperiode.

§ 12 Ændringer i abonnementsbetingelserne

Ændringer som er til fordel for abonnenten, ændres uden varsel. Alle andre ændringer vil blive varslet med minimum 1 måned før de træder i kraft. Abonnenten kan i forbindelse med sådan ændring opsige aftalen med et varsel på 14 dage fra annonceringsdatoen.

§ 13 Garanti

Hvis der konstateres en fejl eller en mangel ved en vare, skal kunden kontakte virksomheden. Virksomheden vil forsøge at afhjælpe reklamationen, og du vil som udgangspunkt få repareret eller ombyttet varen.

Som udgangspunkt vil varen forsøges repareret, hvis varen er påført synlig fabriksfejl. Kan varen ikke repareres vil den blive ombytning i henhold til producentens retningslinjer indenfor garantiperioden. Herefter kan laderen blive ombyttet til anden type og/eller brugt efter virksomhedens vurdering. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget og at mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du indenfor 14 dage anses reklamationen altid for værende rettidig. 

§ 14 Ansvar

Virksomheden kan ikke pålægges erstatningsansvar for eventuelle tab, der opstår ved den manglende opladning pga. fejl i ladeudstyr. Virksomheden kan ikke pålægges erstatningsansvar for fejl og nedbrud, der skyldes 3. part, herunder el-leverandør eller el-installatører. 

Virksomheden er ikke er erstatningsansvarlig ved force majeure situationer.

Virksomhedens erstatningsansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige ladeudstyrets værdi.

For sent indrapporterede måleraflæsninger bliver pålagt 250 kr i gebyr og udbetaling udskydes til næste termin. 

Fakturaer der ikke er betalt rettidigt vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr pr. rykker. 

0
    0
    Din kurv
    Kurven er tomTilbage til shop