Forretningsbetingelser

§ 1 Parterne

Abonnementsaftalen om ladebokse indgås mellem en privat abonnent (kunden), der ønsker at oplade en indregistreret elbil/hybridbil og TakeCHARGE ApS CVR 42032271, Kirsebærlunden 4, 3460 Birkerød (virksomheden)

Man skal have en Dansk adresse for at indgå en aftale.

§ 2  Anvendelsesområde

Kunder køber ladeboksen af virksomheden. Ved indgåelse af abonnementsaftale påtager virksomheden sig den fulde risiko for driften af selve ladeboksen.

Installation af ladeboksen er for kundens egen regning. Der må kun benyttes autoriserede el-installatør til installation af ladeboksen. Der skal i forbindelse med installationen af ladeboksen installeres godkendt energimåler, som måler ladestrømmen til bilen. Hvis laderen har indbygget måler kan denne benyttes såfremt den overholder skats krav til målere.

§ 3  Indgåelse af aftale

Der skal ved oprettelse af aftalen, oplyses, navn, adresse, og email adresse.

Abonnementsaftalen indeholder oplysninger om:

Ladeboks, samt evt. udstyr, abonnementsnummer, totalbeløb, mdl. Abonnementspris, samt installationskrav.

§ 4 Ejendomsret

Kunden har den fulde ejendomsret over laderen fra købets gennemførsel. Reklamationsret på ladeboks er 24 md. Opsiges abonnementsaftalen for refusion af elafgift bortfalder virksomhedens risiko for driften af ladeboksen, og der vil ikke længere være mulighed for at få afgift refusion. 

§ 5  Tilbagebetaling af elafgift

Ved indgåelse af en abonnementsaftale med TakeCHARGE er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af elafgift i henhold til LOV nr. 1353 af 21/12/2012, § 21.

Denne ordning er gældende til udgangen af December 2030.

“Aftalepartierne er desuden enige om at forlænge særordningen med lav elafgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler til og med 2030.”

Den aftalte refusionssats vil blive udbetalt til kunden. Kunden er refusionsberettiget såfremt der på stedet for opladning ikke i forvejen modtages refusion eller har nedsat elafgift på anden vis. Således kan der i forvejen være nedsat elafgift for elvarme, solceller, jordvarme, varmepumper mm og kunden er i disse tilfælde IKKE berettiget til refusion. Det er kundens ansvar at sikre, at der ikke lades steder hvor der allerede er nedsat elafgift. Udstyr til refusion må kun benyttes på lokationer i Danmark hvor der er betalt fuld elafgift til staten.

Virksomheden søger om refusion på vegne af kunden og videre betaler den aftalte sats til kunden, såfremt kundens forhold tillader dette. Viderebetaling af refusionen vil ske to gange om året. Senest den 30.07 og den 30.01. Aflæsningen skal være indsendt til virksomheden senest disse 30 dage forud for disse datoer hhv. 30.06 og 31.12. Ved forbrug på mindre end 100 kWh i perioden, overføres dette til næste afregningsperiode.

Ved senere indberetning af aflæsning, kan virksomheden ikke tilbagebetale afgiften for denne periode. 

Kunden er kun berettiget til at modtage refusion såfremt virksomheden får godkendt og udbetalt denne hos skat. Udbetalingens størrelse kan aldrig overstige den på tidspunktet  gældende refusionssats fra Skat. Udbetaling af refusion af elafgift sker under forudsætning af, at opladningen af elbiler hos kunden berettiger til godtgørelse af elafgifter, herunder at kunden ikke selv anmoder myndighederne om godtgørelse af elafgift og at afgifterne er betalt i første omgang

Såfremt laderen ikke har mulighed for fjernaflæsning af energimåler, skal kunden aflæse denne og indsende aflæsningen samt billeddokumentation til virksomheden.

Virksomheden skal ved forudgående aftale, have mulighed for at komme og visuelt kontrollere korrekt installation og aflæsning af energimåler.

Der må ikke bruges el fra ladeudstyret til andet end opladning af dansk indregistrerede el- og hybridkøretøjer. Der må ikke bruges el på anden vis, der påvirker kWh-måleren, der sidder i forbindelse med ladeudstyret. Laderen/måler må ikke modificeres eller skilles ad.

§ 6 Installation og tilslutning

Nogle ladere kan leveres med rødt CEE kraftstik, så denne er lige til at sætte til et i forvejen installeret CEE udtag ved kunden. Bokse uden CEE stik, skal installeres af en elektriker. Benytter man et eksisterende CEE stik, er det kundens ansvar at sikre sig at installation og sikringer er korrekt udført til opladning af bil.

El installation på kundens adresse, er alene kundens ansvar. Omkostninger såsom opsætning, tilslutning og frakobling af ladeudstyr afholdes af kunden selv. 

§ 7 Fortrydelsesret

Privatkunder kan benytte sig af fortrydelsesret indtil 14 dage efter købet. Er ladeudstyr modtaget skal det sendes retur til virksomheden for kundens regning. Udført installationsarbejde refunderes ikke.

§ 8 Udbedring og drift

Såfremt der opstår en fejl på laderen vil virksomheden forsøge at udbedre fejlen og om nødvendigt udskifte laderen med en tilsvarende ladeboks uden omkostninger for abonnenten. Såfremt fejlen er i installationen og ikke i laderen skal kunden dække udgifter forbundet med fejlsøgning. Det er en betingelse for serviceaftalen, at installationen er korrekt udført af autoriseret fagperson.

§ 9 Betaling og opsigelse

Ved oprettelse af abonnementsaftalen opkræves et evt oprettelsesgebyr og månedlige betalinger. Oprettelsesgebyret og 6 måneders abonnement betales forud ved indgåelse af abonnementsaftalen. Herefter betales abonnement forud for 6 måneder af gangen, og modregnes i refusion til udbetaling. Abonnementer træder i kraft ved købstidspunktet.

§ 10 Rykker

Såfremt abonnementet ikke betales til forfaldsdatoen fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der fortsat ikke indbetales efter rykkerproceduren kan virksomheden opsige abonnementsaftalen uden yderligere varsel.

§ 11 Opsigelsesvarsler

I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan virksomheden opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Lade udstyr som ikke ejes af kunden skal sendes retur til virksomheden eller frikøbes. Al udgift forbundet med returforsendelsen afholdes af kunden. 

Abonnementet er uopsigeligt i 5 måneder fra abonnementets aktivering. Kunden kan derefter opsige aftalen med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt pr email. Forudbetalt abonnement tilbagebetales ikke.

Virksomheden kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, såfremt det besluttes at ophøre med at tilbyde abonnementsløsninger.

Måleren aflæses og sendes sammen med billeddokumentation til virksomheden. Der vil ikke bliver udbetalt refusion for forbrug efter denne aflæsning. Evt. resterende udbetaling af refusion sker i den normale betalingsperiode.

§ 12 Ændringer i abonnementsbetingelserne

Ændringer som er til fordel for abonnenten, ændres uden varsel. Alle andre ændringer vil blive varslet med minimum 1 måned. Abonnenten kan i forbindelse med sådan ændring opsige aftalen med et varsel på 14 dage fra udmeldelsen af ændringen.

§ 13 Garanti

Hvis der konstateres en fejl eller en mangel ved en vare, skal kunden kontakte virksomheden. Vi vil gøre alt for at afhjælpe reklamationen, og du vil som udgangspunkt få repareret eller ombyttet varen.

Kunden har iht. købeloven 2 år reklamationsret. Som udgangspunkt vil varen forsøges repareret, hvis varen er påført synlig fabriksfejl. Kan varen ikke repareres vil den blive ombytning i henhold to producentens retningslinjer indenfor garantiperioden. Herefter kan laderen blive ombyttet til anden type og/eller brugt efter virksomhedens vurdering. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget og at mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du indenfor 14 dage anses reklamationen altid for værende rettidig. 

§ 14 Ansvar

Virksomheden kan ikke pålægges erstatningsansvar for eventuelle tab, der opstår ved den manglende opladning pga. fejl i ladeudstyr. Virksomheden kan ikke pålægges erstatningsansvar for fejl og nedbrud, der skyldes 3. part, herunder el-leverandør eller el-installatører. 

Virksomheden er ikke er erstatningsansvarlig ved force majeure situationer.

Virksomhedens erstatningsansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige etableringsgebyret.

For sent indrapporterede måleraflæsninger bliver pålagt 250 kr i gebyr og udbetaling udskydes til næste termin. 

Fakturaer der ikke er betalt rettidigt vil blive pålagt et rykkergebyr på 100kr pr. rykker. 

§ 15 Ladekort

TakeCHARGE tilbyder ladekort til sine kunder udelukkende som formidler. TakeCHARGE hverken udbyder eller drifter løsningen. Ved ibrugtagningen af ladekortet indledes kundeforhold med udbyderen af ladeløsningen og deres betingelser godkendes gennem installering af den tilknyttede app. TakeCHARGE yder ikke support eller hjælp til ladeløsningen, hertil benyttes den tilknyttede app. Aktuel pris for opladning vil til enhver tid fremgå af app’en og TakeCHARGE hæfter ikke for fejl eller uoverensstemmelser.

0
    0
    Din kurv
    Kurven er tomTilbage til shop